Podsumowanie
Oświadczam, że jestem upoważniona/y przez dysponenta praw autorskich i pokrewnych (producenckich, wykonawczych) do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie objętym zgłoszeniem.
Oświadczam, że w zakresie objętym Regulaminem przysługują mi lub mojemu Mocodawcy wyłączne i niczym nieograniczone prawa do Dzieła i materiałów towarzyszących oraz że Dzieło i materiały nie są obciążone prawami osób trzecich i praw takich nie naruszają.
Oświadczam, że jestem prawidłowo umocowana/y do dokonania zgłoszenia i udzielenia licencji, a umocowanie w chwili dokonywania zgłoszenia nie wygasło, ani nie zostało odwołane.
Zgłaszający, będący osobą fizyczną,  podając w formularzu zgłoszeniowym wskazane w nim dane osobowe wyraża zgodę  na potrzeby udziału w Konkursie (selekcja Filmów i Reportaży, komunikacja w celach związanych z realizacją Konkursu w ramach Festiwalu. Podanie swoich danych osobowych przez Zgłaszającego jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie w ramach Festiwalu.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
Oświadczam, że jestem uprawniona/y do dokonania zgłoszenia i udzielenia Organizatorowi określonej w Regulaminie licencji do korzystania z Dzieła i materiałów towarzyszących, tj. że przysługują mi wszelkie prawa autorskie i prawa pokrewne (producenckie, wykonawcze)
Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu
Biuro organizacyjne pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź
T: 42 674 09 57, wew. 114
E: kontakt@festiwalmediow.pl
www.czlowiekwzagrozeniu.pl
https://www.facebook.com/czlowiekwzagrozeniu/